• 7 lipca 2020
  1. Strona główna
  2. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Goniądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.goniadz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu

Status pod względem zgodności

W Urzędzie Miejskim w Goniądzu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.goniadz.pl spełnia wymagania w 94 %.

W związku z tym strona internetowa www.goniadz.pl jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848).

Niezgodności wynikające z przeprowadzonego testu:

  • brak alternatywnych nazw loga i banerów (wtyczka dostępności nie odczyta ich)
     

Data ostatniego testu: 2019-10-04

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-13
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-06-10

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Na stronie internetowej www.goniadz.pl zastosowana jest wtyczka dostępności firmy UserWay (niebieski okrąg znajdujący się po prawej górnej stronie) wspomagająca przeglądanie witryny osobom niepełnosprawnym. Wtyczkę można uruchomić kursorem myszy, bądź kombinacją klawiszy Ctrl + U. Do nawigacji klawiaturą po menu dostępności służy klawisz Tab lub klawisze strzałek, do zatwierdzania klawisz Enter lub Spacja.

Funkcje wtyczki:

- Nawigacja klawiaturą
- Czytanie treści
- Zmiana kontrastu
- Podświetlanie linków
- Zmiana rozmiaru tekstu
- Zwiększenie odstępu między tekstami
- Zatrzymanie animacji
- Zmiana czcionki na bardziej czytelną
- Zwiększenie kursora / Włączenie "przewodnika do czytania"

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Informatyk Urzędu Miejskiego w Goniądzu. Mail do osoby odpowiedzialnej: informatyk@goniadz.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu 85 738 00 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.