INFORMACJA
 
             Burmistrz Goniądza informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/253/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) zmienia się sposób segregacji odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Goniądz.
 
Od dnia 1 stycznia 2018 r. prowadzona będzie selektywna zbiórka następujących frakcji z terenu gospodarstw jednorodzinnych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku :
– tworzywa sztuczne typu PET oraz typu plastik przemysłowo – gospodarczy, a także odpady wielomateriałowe i metale w workach żółtych z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
– papier i makulatura w workach niebieskich z napisem PAPIER,
– szkło kolorowe i bezbarwne w workach zielonych z napisem SZKŁO,
– odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w workach brązowych z napisem BIO,
– popiół i inne stałe produkty spalania pochodzące z procesów termicznych wykorzystywanych do ogrzewania budynków mieszkalnych w worku szarym bądź bezbarwnym,
– odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w postaci wystawek przed posesję.
Na terenie zabudowy wielorodzinnej powyższe realizowane będzie systemie pojemnikowym odpadów selektywnie zebranych.
Worki i pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną dostarczone przez firmę zbierającą odpady wyłonioną w postępowaniu przetargowym nieograniczonym na odbiór odpadów komunalnych.
Ww. selektywnie zbierane odpady, tak jak dotychczas, można poza terminami wskazanymi w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, dostarczać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a zużyte lub przeterminowane leki można dostarczyć do pojemnika znajdującego się w APTECE DLA KAŻDEGO w Goniądzu, Plac 11 Listopada 14.
Jednocześnie, zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/272/2017 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z ww. cytowaną uchwałą od dnia 1 stycznia 2018 r. należy uiszczać opłatę w wysokości
 

Liczba osób
w gospodarstwie domowym
Stawka opłaty za 1 miesiąc
Selektywnie zbieranych odpadów Braku selekcji odpadów
1 16,00 25,00
2 28,00 43,00
3 40,00 61,00
4 50,00 77,00
5 i więcej osób 58,00 89,00
 
Wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowany jest:
- wzrostem stawek opłaty za korzystanie ze środowiska wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 723), które Gmina Goniądz musi uiszczać przekazując odpady komunalne do zagospodarowania,
- wzrostem kosztów transportu, poprzednie lata ten koszt wynosił: 310 616 zł, obecnie po przetargu wynosi: 387 820 zł,
- doszły dodatkowe frakcje do odbioru: popiół oraz odpady ulegające biodegradacji.
Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi NIE WYMAGA zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Goniądz.
Termin wnoszenia płatności przez mieszkańców Gminy Goniądz oraz nr konta bankowego Gminy Goniądz  nie ulegają zmianie.
 

 

Opublikowano: 2018-01-05

Wydrukuj