ZARZĄDZENIE NR 73
BURMISTRZA GONIĄDZA
z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Goniądz przeznaczonej do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 z późn.zm. ), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) oraz § 5 Uchwały Nr XIX/117/08 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 19 marca
2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz.Woj.Podla. nr 95 poz. 921)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Gminy Goniądz, wykazaną w załączniku
do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, ponadto
informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w internetowej gazecie codziennej monitorurzedowy.pl , opublikowanie na stronie internetowej urzędu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl . Ponadto informację o wywieszeniu
wykazu podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Goniądz.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski
Zbigniew Męczkowski

 

 

Opublikowano: 2017-09-08

Wydrukuj