Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. , poz. 446) zwołuję  XLV  Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień
30 lipca 2018r. (poniedziałek), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 13.00

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu XLIV  Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
  3. Informacja z działalności Burmistrza Goniądza w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2018-2034.
  7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goniądz w celu przedłożenia go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.

 

Opublikowano: 2018-07-26

Wydrukuj