Goniądz, dnia 11 stycznia 2019r.
 
 
Szanowni Mieszkańcy
 
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję IV Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 23 stycznia 2019r.  (środa), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 11.00

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu III  Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goniądzu na 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji art. skarg, wniosków i petycji na 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Goniądzu na 2019 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji art. Społecznych Rady Miejskiej w Goniądzu na 2019 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goniądzu na 2019 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji art. Budżetu Rady Miejskiej w Goniądzu na 2019 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Goniądzu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców miasta Goniądz, sołectw oraz osady.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goniądz.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Dożywianie dzieci i młodzieży z Gminy Goniądz „ w związku z ustanowieniem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak


Transmisja na żywo odbędzie się w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g
 

 

Opublikowano: 2019-01-16

Wydrukuj