Dnia  20 grudnia 2017r. roku  w sali Gminnego  Ośrodka  Kultury w Goniądzu odbyła się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.
Realizując  porządek obrad  Rada Miejska podjęła  następujące uchwały:
 
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
  • w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2017-2028,
  • w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2018,
  • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Goniądz na lata 2018-2028,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Goniądz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goniądza,
  • w sprawie uchwalenia  programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
  • w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o. o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Gminy Goniądz w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Goniądz aneksu do umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami zawartej dnia 10 października 2011 roku, niezbędnego dla realizacji projektów pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - RIPOK" i „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
  • w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem 2017 roku.
Radni spotkali się na ostatniej przed świętami sesji rady miejskiej, na zakończenie podzielili się opłatkiem i złożyli świąteczne życzenia.
 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-12-20 00:00

Wydrukuj