Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
 ( Dz. U. z 2015r. poz. 1115) zwołuję  XXXII  Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień
24 maja 2017r. (środa) , na którą serdecznie zapraszam.
Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXX i XXXI  Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Informacja z działalności Burmistrza Goniądza w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
5a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu w roku 2017 na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1416B Mońki-Hornostaje- Jaski- Goniądz oraz drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz- Downary Plac .
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Goniądz za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goniądza za 2016 rok.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Goniądz.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  utworzenia stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Królestwo Biebrzy”.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Goniądz.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goniądz na lata 2017 -2022.
 8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Goniądzu.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.
 
 

 

Opublikowano: 2017-05-16

Wydrukuj