Dnia 29 marca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu odbyła się XXX Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.
Realizując porządek obrad Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 • w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2017-2028.
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie remontu chodników na drogach powiatowych w Goniądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja Nr 2622B, ulicy Rybackiej Nr 2624B, ulicy Szpitalnej Nr 2627B oraz przebudowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1799B w miejscowości Osowiec.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadań statutowych.
 • w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Goniądz w 2017 roku”
 • w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
 • w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Goniądz
 • w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Goniądz
 • w sprawie zmiany uchwały nr XLI/236/09 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 09 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym na terenie gminy Goniądz
 • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Goniądz.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu.
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2024.

 
 
 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-03-30

Wydrukuj