Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
 ( Dz. U. z 2015r. poz. 1115) zwołuję XXX Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień
29 marca 2017r. (środa), na którą serdecznie zapraszam.
Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Informacja z działalności Burmistrza Goniądza w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2017-2028.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie remontu chodników na drogach powiatowych w Goniądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja Nr 2622B, ulicy Rybackiej Nr 2624B, ulicy Szpitalnej Nr 2627B oraz przebudowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1799B w miejscowości Osowiec.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Goniądz w 2017 roku”
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Goniądz
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Goniądz
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/236/09 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 09 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym na terenie gminy Goniądz
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Goniądz.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2024.
 18. Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.
 
 

 

Opublikowano: 2017-03-21

Wydrukuj