Dnia  14 marca 2018r. roku  w sali Gminnego  Ośrodka  Kultury w Goniądzu odbyła się XL Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.
Realizując  porządek obrad  Rada Miejska podjęła  następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  • w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2018-2028,
  • w sprawie uchwalenia  programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
  • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
  • w sprawie podziału Gminy Goniądz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goniądz w 2018 roku”,
  • w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Goniądz na lata 2018 – 2022.
Z okazji Dnia Sołtysa Burmistrz Mariusz Ramotowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk złożyli wszystkim sołtysom z terenu Gminy Goniadz wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej.
 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-03-15

Wydrukuj