Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza do zgłaszania kandydatów do X edycji Nagrody Honorowej "Świadek Historii". 

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności, w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie). Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Nagroda może być przyznana danej osobie/instytucji tylko raz. Zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury, które nie znalazły się w gronie laureatów, można zgłaszać ponownie. 

Wnioski o przyznanie nagrody należy przesyłać pocztą bądź zgłaszać osobiście do 10 października (decyduje data stempla pocztowego) w białostockim oddziale IPN (ul. Warsztatowej 1A, 15-637 Białystok). 

Formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej www.ipn.gov.pl w zakładce: Konkursy i nagrody.

 

Opublikowano: 2018-09-17

Wydrukuj