Na podstawie art. 35 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz.2147 z późn.zm.) Burmistrz Goniądza podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Klewianka
1.  Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia
 
działka nr 181/1  o powierzchni 0,9900 ha  zbudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej , budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym  i dwoma budynkami gospodarczymi w miejscowości Klewianka, obręb Klewianka, stanowiąca własność Gminy Goniądz, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW LM1G/00035396/1.
2. Opis nieruchomości
1) budynek po byłej szkole  wybudowany w 1963 r. parterowy z kotłownią, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, powierzchnia zabudowy wynosi 740 m2, kubatura 2747 m3, budynek posiada instalacje : elektryczną , wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania (2 kotły stalowe). W 2008 r. wymieniono stolarkę  okienną,
2) budynek mieszkalny wybudowany  w latach 70-tych, jednokondygnacyjny z użytkowym  poddaszem, wolnostojący, murowany , częściowo podpiwniczony
3) budynek gospodarczy nr 1 jednokondygnacyjny, wolnostojący, murowany, bez podpiwniczenia, powierzchnia zabudowy 75 m2,
4) budynek gospodarczy nr 2 jednokondygnacyjny, wolnostojący, murowany .
3.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  gminy Goniądz położona jest na terenie  z podstawowym przeznaczeniem
pod zabudowę  usługową o nieuciążliwym charakterze oznaczona symbolem 1UO  obejmująca  istniejącą  szkołę podstawową.
4. Termin zagospodarowania nieruchomości.
Ustala się do dnia 31.12.2018 r.
5.  Wysokość opłat z tytułu dzierżawy.
1)  Minimalna  stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego do przetargu za 1 m2 gruntu wraz z budynkami stanowi kwotę  0,30 złotych netto  za cały przedmiot dzierżawy plus należny  podatek VAT.
2) Oprócz czynszu  Dzierżawca będzie zobowiązany do wnoszenia opłat  niezależnych od Wydzierżawiającego i w szczególności podatek od nieruchomości, ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy, opłat związanych z  korzystaniem  z energii elektrycznej, dostawą wody, odbiorem nieczystości płynnych i stałych oraz innych powstałych w trakcie trwania  umowy dzierżawy.
6. Terminy wnoszenia opłat.
Czynsz płatny będzie miesięcznie w terminach określonych w fakturach. Za dzień zapłaty należności strony przyjmują datę  uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego. Inne opłaty  w terminach ustalonych przez usługodawców i dostawców mediów.
7.  Zasady aktualizacji czynszu.
 Aktualizacja:
1) czynszu dzierżawy odbywać się będzie w okresach nie krótszych niż rok, średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych  podawanych w formie  Komunikatu przez Prezesa GUS.
2) podatku od nieruchomości odbywać się będzie  raz w roku po ustaleniu przez Radę Gminy  stawek podatku,
3) innych opłat nienależnych od Wydzierżawiającego  związanych z korzystaniem z energii elektrycznej, wywozem nieczystości  płynnych i stałych oraz innych powstałych  w trakcie trwania umowy dzierżawy,  następować  będzie  zgodnie ze wskazaniami usługodawców i  dostawców  mediów.
8.  Informacje o przeznaczeniu  do oddania w dzierżawę .
  Przedmiot  dzierżawy  opisany w wykazie  przeznaczony jest  do dzierżawy na okres 20 lat w formie przetargu.
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu  tj. od 730 do 1530.
Wykaz zostaje zamieszczony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 21 dni  od dnia  24 października 2017r. do dnia 13 listopada 2017 r.
 
 
                                Burmistrz
mgr inż. Mariusz Ramotowski
 
 
 

 

Opublikowano: 2017-10-20

Wydrukuj