Załącznik do Zarządzenia Nr 58/17
Burmistrza Goniądza
z dnia 14 lipca 2017 r.
WYKAZ
Burmistrz Goniądza, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goniądz, przeznaczonej do sprzedaży.
Położenie: obręb Wroceń, Nr działki: 187/1, Nr księgi wieczystej: LM1G/00035393/0, Pow. gruntu: 1,0079 ha
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana:
- budynkiem nieczynnej szkoły z dwoma nieużytkowanymi lokalami mieszkalnymi, budynek wybudowany w 1992 r., murowany, wolnostojący, trzykondygnacyjny, kryty eternitem, papą i częściowo blachą trapezową z obróbkami blacharskimi, powierzchnia zabudowy Pz = 413 m2, kubatura V = 3303 m3, powierzchnia użytkowa Pu= 780 m2, budynek nieużytkowany od wielu lat,
- budynek gospodarczy murowany, parterowy powierzchnia zabudowy Pz= 46 m2, kubatura V= 136 m2
- murowana ubikacja.
Teren działki ogrodzony, ogrodzenie z siatki metalowej, teren częściowo utwardzony, w narożniku działki od strony drogi ustawiony jest pomnik 12 ofiarom drugiej Wojny Światowej mieszkańców Wrocenia.
Położenie nieruchomości kolonijne w odległości około 1 km od wsi Wroceń.
Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, woda ze studni wierconej, kanalizacja lokalna ze zbiornikami szczelnymi, kotłownia lokalna na olej opałowy w podpiwniczeniu budynku szkoły.
Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z miejscowym planem obszar na rysunku planu oznaczony jest symbolem 1UO, co stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową o nieuciążliwym charakterze, teren istniejącej szkoły oraz 5 UK miejsce pamięci. W przygotowywanej zmianie planu nieruchomość przeznacza się pod rekreację, działalność gospodarczą, handel i usługi.

Cena nieruchomości netto: 212000,00 zł

Forma sprzedaży: sprzedaż w drodze przetargu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 8 sierpnia 2017 r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowych nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 29 sierpnia 2017 r.
z up. Burmistrza
Sekretarz
Zbigniew Męczkowski

 

Opublikowano: 2017-07-17

Wydrukuj