BURMISTRZ GONIĄDZA
ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Goniądz

Lp. Położenie Nr
działki
obręb
KW
Powierzchnia
ha
Opis
i przeznaczenie nieruchomości
Cena
wywoławcza
netto zł
Wadium zł
 
1.
 
Osowiec
 
567/4
obręb Osowiec
KW Nr
LM1G/00035394/7
 
0,8155
 
działka zabudowana budynkiem byłej szkoły z dwoma lokalami  mieszkalnymi
i budynkiem gospodarczym, budynek szkoły wybudowany  w latach 70-tych, murowany, wolnostojący, dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony - 69,71 m2 , powierzchnia zabudowy  385 m2, w tym część szkolna 488,37 m2 , część mieszkalna  - 91,92 m2, budynek od wielu lat nieużytkowany.
Instalacje w budynku: elektryczna - oświetleniowa i siłowa, odgromowa, wodna, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania (kocioł na olej  napędowy).
Budynek gospodarczy  murowany, parterowy powierzchnia zabudowy 28 m2
Teren  działki częściowo ogrodzony, ogrodzenie z siatki metalowej  teren  w części utwardzony.
Dojazd na działkę drogą żwirową.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar na rysunku planu oznaczony jest symbolem  11UTM, co stanowi tereny z podstawowym  przeznaczeniem pod rekreację, zabudowę  usługową, handlową, gastronomiczną.
 
140000,00
 
14000,00
 
2.
 
Osowiec
 
567/6
obręb
Osowiec
KW Nr
LM1G/00035394/7
 
0,1141
 
działka zabudowana nieużytkowanym budynkiem  wielorodzinnym, wybudowanym w latach 70-tych, budynek dwukondygnacyjny, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, powierzchnia zabudowy - 179 m2, powierzchnia użytkowa  pięciu mieszkań  245 m2. Trzy mieszkania położone są na parterze, dwa na pietrze . Powierzchnia podpiwniczenia  - 69,71 m2, w podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia gospodarcze  przynależne do poszczególnych  mieszkań oraz  dwa garaże. Instalacje w budynku - elektryczna - oświetleniowa i siłowa, odgromowa, wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania  (kocioł na olej napędowy zlokalizowany jest w  budynku szkoły).   Teren działki częściowo ogrodzony, ogrodzenie z  siatki metalowej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego obszar na rysunku planu oznaczony jest symbolem  11UTM, co stanowi tereny z podstawowym  przeznaczeniem pod rekreację zabudowę usługową, handlową gastronomiczną.
 
 
 
74800,00
 
7480,00
 
3.
 
Osowiec
 
622
obręb
Osowiec
KW Nr  LM1G/00019008/7
 
0,2100
 
działka niezabudowana, położona na obszarze wsi,           w kształcie prostokąta, teren nieogrodzony, płaski, porośnięty trawą,  uzbrojony w wodociąg i energię elektryczną. Nieruchomość  zlokalizowana jest  przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  obszar na rysunku planu jest oznaczony
symbolem MR, co stanowi  tereny zabudowanej zagrodowej.
 
20000,00
 
2000,00
 
Przetarg odbędzie się  dnia  30 sierpnia 2017 r.  o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Goniądzu,  Plac  11 Listopada 38  ( w kolejności  określonej liczbą porządkową). Każda nieruchomość jest przedmiotem odrębnego przetargu.
Sprzedaż nieruchomości  zabudowanych  zwolniona jest  z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn.zm.). Sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej zostanie obciążona podatkiem VAT.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie  komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu :
1) w przypadku osób fizycznych ( w tym prowadzących  działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków  lub jednego z nich                           z pisemną zgodą  drugiego małżonka na  dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem  w przetargu  z podpisem poświadczonym notarialnie, zgoda  powinna określać rodzaj, przedmiot i istotne  warunki  czynności prawnej, której dotyczy, jeżeli  nabycie  nieruchomości ma nastąpić  do majątku osobistego, warunkiem  dopuszczenia do przetargu  będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową  małżeńską  ustanawiającą  rozdzielność majątkową, albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków  o nabywaniu nieruchomości do  majątku osobistego jednego z nich, z podpisami  poświadczonymi notarialnie,
2) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających  rejestracji -  aktualnego odpisu z rejestru  (oryginał) , właściwych pełnomocnictw, dowodów  tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru powinien być wydany nie wcześniej niż  na trzy miesiące przed datą  przetargu ustaloną w ogłoszeniu), a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta  podmiotu.
Wadium należy wnieść  w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Goniądzu  Nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki.
Na dowodzie wniesienia wadium  należy umieścić  dopisek  wskazujący oznaczenie  geodezyjne działki.
Termin wniesienia wadium upływa  dnia 25 sierpnia  2017r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania  rachunku bankowego Gminy Goniądz.
Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet  ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników  przetargu zostanie  zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku uchylania się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie polega zwrotowi.
Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, nr telefonu 85 73800 43 wew. 16.
Ogłoszenie o przetargu  zostało opublikowane na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl  .
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
Zdjęcia nieruchomości:

Zdj. nr.1 Szkoła
1

Zdj. nr.2 Dom nauczyciela
2

Zdj. nr3. Działka niezabudowana
3

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Goniądz

 

Opublikowano: 2017-07-12

Wydrukuj