OGŁOSZENIE
Burmistrz Goniądza działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz.
1. Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia
działka nr 181/1 o powierzchni 0,9900 ha zbudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i dwoma budynkami gospodarczymi w miejscowości Klewianka, obręb Klewianka, stanowiąca własność Gminy Goniądz, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW LM1G/00035396/1.
2. Opis nieruchomości
1) budynek po byłej szkole wybudowany w 1963 r. parterowy z kotłownią, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, powierzchnia zabudowy wynosi 740 m2, kubatura 2747 m3, budynek posiada instalacje : elektryczną , wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania (2 kotły stalowe). W 2008 r. wymieniono stolarkę okienną,
2) budynek mieszkalny wybudowany w latach 70-tych, jednokondygnacyjny
z użytkowym poddaszem, wolnostojący, murowany , częściowo podpiwniczony
3) budynek gospodarczy nr 1 jednokondygnacyjny, wolnostojący, murowany, bez podpiwniczenia, powierzchnia zabudowy 75 m2,
4) budynek gospodarczy nr 2 jednokondygnacyjny, wolnostojący, murowany .
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz
położona jest na terenie z podstawowym przeznaczeniem
pod zabudowę usługową o nieuciążliwym charakterze oznaczona symbolem
1UO obejmująca istniejącą szkołę podstawową.
4. Termin zagospodarowania nieruchomości.
Ustala się do dnia 31.12.2018 r.
5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy.
1) Minimalna stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego do przetargu za 1 m2 gruntu wraz
z budynkami stanowi kwotę 0,30 złotych netto za cały przedmiot dzierżawy plus należny podatek VAT.
2) Oprócz czynszu Dzierżawca będzie zobowiązany do wnoszenia opłat niezależnych od Wydzierżawiającego i w szczególności podatek od nieruchomości, ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy, opłat związanych z korzystaniem z energii elektrycznej, dostawą wody, odbiorem nieczystości płynnych i stałych oraz innych powstałych w trakcie trwania umowy dzierżawy.
6. Terminy wnoszenia opłat.
Czynsz płatny będzie miesięcznie w terminach określonych w fakturach. Za dzień zapłaty należności strony przyjmują datę uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego. Inne opłaty w terminach ustalonych przez usługodawców i dostawców mediów.
7. Zasady aktualizacji czynszu.
Aktualizacja:
1) czynszu dzierżawy odbywać się będzie w okresach nie krótszych niż rok, średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych w formie Komunikatu przez Prezesa GUS.
2) podatku od nieruchomości odbywać się będzie raz w roku po ustaleniu przez Radę Gminy stawek podatku,
3) innych opłat nienależnych od Wydzierżawiającego związanych z korzystaniem z energii elektrycznej, wywozem nieczystości płynnych i stałych oraz innych powstałych w trakcie trwania umowy dzierżawy, następować będzie zgodnie ze wskazaniami usługodawców i dostawców mediów.
8. Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę .
Przedmiot dzierżawy opisany w wykazie przeznaczony jest do dzierżawy na okres 20 lat w formie przetargu.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
9. Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2018r. o godz. 10°° w Urzędzie Gminy Goniądz Plac 11 Listopada 38.
10. Wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, przed przetargiem, wadium w wysokości 300,00 zł słownie :((trzysta złotych). Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Goniądzu rachunek Nr 50 8085 0005 0130 0097 2000 0010 Termin wniesienia wadium upływa dnia 15 marca 2018 r.
Data wniesienia wadium iest data uznania rachunku bankowego Gminy Goniądz.

Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
Dodatkowych informacji o w/w nieruchomości, w tym warunków umowy dzierżawy udziela pracownik Urzędu w Goniądzu, Pan Bogdan Korolczuk, tel. 085 738 00 39

 

Opublikowano: 2018-02-14

Wydrukuj