logo_PZW_2017

REGULAMIN UDZIAŁU W AKCJI ”Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”

§ 1
1. Akcja „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” („Akcja”) jest działaniem promocyjnym, mającym na celu przedłużenie sezonu turystycznego w Polsce i propagowanie udziału Polaków w wyjazdach turystycznych na terenie Polski.
2. W ramach Akcji podmioty świadczące zgodnie z prawem usługi turystyczne na terenie Polski („Partnerzy”) zaoferują zniżki na produkty i usługi turystyczne świadczone w ramach swojej działalności.
3. Organizatorem Akcji jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, (00-613), NIP: 5252150196, REGON: 016213775 („Organizator”).
4. Termin realizacji: 6–8.10.2017 r.

§ 2
1. Podmiot ubiegający się o udział w Akcji zobowiązany jest przygotować na potrzeby Akcji pakiet produktów lub usług turystycznych („ofertę promocyjną”), które wokresie od godz. 17.00 w dniu 6.10.2017 r. do godz. 23:59 w dniu 8.10.2017 r. będą:
1) realizowane za cenę niższą o co najmniej 50% w stosunku do ceny regularnej na usługę główną,
2) sprzedawane za cenę niższą o co najmniej 50 % w stosunku do ceny regularnej na usługę główną, przy czym realizacja tych produktów lub usług turystycznych nastąpi w terminie późniejszym.
2. Zniżka, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2), obejmować będzie usługi, których realizacja została rozpoczęta w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 dotyczy tylko okresu Akcji.
3. Oferta promocyjna może obejmować jedynie produkty i usługi turystyczne, które znajdują się w stałej ofercie Partnera, tym samym nie może ona obejmować produktów lub usług turystycznych wprowadzonych do oferty Partnera jedynie na czas trwania Akcji.
4. Produkty lub usługi turystyczne, objęte ofertą promocyjną, realizowane będą w normalnych godzinach funkcjonowania obiektów, których dotyczą.

§ 3
1. Podmiot zainteresowany udziałem w Akcji zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie prowadzonej przez Organizatora: http://www.polskazobaczwiecej.pl oraz zaakceptować regulamin Akcji.
Zgłoszenie musi zawierać:
1) nazwę obiektu,
2) adres obiektu,
3) charakter usługi objętej zniżką,
4) zobowiązanie do udzielenia co najmniej 50% zniżki na usługę główną, określoną w punkcie wcześniejszym,
5) opis oferty promocyjnej,
6) zgodę na wymogi dotyczące harmonogramu Akcji,
7) link, pod którym dostępna będzie oferta promocyjna,
8) logo podmiotu zainteresowanego,
9) 4 zdjęcia związane tematycznie z oferowaną usługą,
10) nazwę podmiotu (właściciela),
11) adres podmiotu,
12) KRS, CEIDG lub inny dokument, z którego wynika forma prowadzenia działalności i osoby uprawnione do reprezentacji,
13) imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr tel. osoby wyznaczonej do kontaktu z Organizatorem,
14) oświadczenie o akceptacji regulaminu Akcji oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów związanych z realizacją Akcji.
2. Wypełnienie formularza elektronicznego, o którym mowa w ust. 1 wraz z akceptacją Regulaminu Akcji jest równoznaczne z przystąpieniem do niej Podmiotu zainteresowanego.
3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, powinny zostać wypełnione do dnia 28.08.2017r., do godz. 23:59. Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora po tym terminie nie będą przez niego rozpatrywane.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4, o czym poinformuje publicznie na stronie internetowej Akcji niezwłocznie po zmianie terminu, nie później niż do dnia 30.09.2017 r.
5. Po otrzymaniu od podmiotu ubiegającego się o udział w Akcji zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, Organizator dokonuje weryfikacji informacji zawartych w tym zgłoszeniu. Po pozytywnym wyniku weryfikacji Organizator kwalifikuje podmiot jako Partnera, o czym powiadamia przesyłając do 5.09.2017 r. stosowną informację na adres e-mail, wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
6. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji, Partner zobowiązany jest do umieszczenia oferty promocyjnej na swojej stronie internetowej do 12.09.2017 r.
7. W momencie rozpoczęcia sprzedaży, tj. 18.09.2017 r. o godz. 14.00, Organizator umieszcza na stronie internetowej Akcji http://www.polskazobaczwiecej.pl informację o Partnerach.
8. W przypadku, gdy:
1) podane przez podmiot zainteresowany udziałem w Akcji informacje są nieprawdziwe,
2) podmiot zainteresowany udziałem w Akcji lub jego oferta nie spełniają wskazanych w Regulaminie warunków udziału w Akcji,
3) zakres danych podanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, lub oferta promocyjna budzą uzasadnione podejrzenie dotyczące rzetelności podmiotu zainteresowanego udziałem w Akcji;
– Organizator nie kwalifikuje takiego podmiotu jako Partnera, o czym powiadamia przesyłając stosowną informację na adres e-mail, wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

§ 4
1. Partner zobowiązany jest do rozpoczęcia sprzedaży od dnia 18.09.2017 r., od godz. 14:00. Start Akcji zostanie zakomunikowany na konferencji prasowej POT, w tym dniu.
2. Partner zobowiązuje się umożliwić każdemu klientowi skorzystanie z oferty promocyjnej, na warunkach wskazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, chyba że wyczerpał się limit produktów i usług objętych ofertą promocyjną.
3. W przypadku wyczerpania limitu produktów i usług objętych ofertą promocyjną Partner zobowiązany jest do:
1) niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: polskazobaczwiecej@pot.gov.pl
2) umieszczenia informacji o wyczerpaniu się limitu na swojej stronie internetowej pod adresem wskazanym w zgłoszeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
4. W przypadku ustalenia przez Organizatora, że Partner nie udzielił zniżki, którą zadeklarował w ofercie promocyjnej, z innych powodów niż siła wyższa lub wyczerpanie limitów produktów i usług objętych ofertą promocyjną, Partner nie będzie miał prawa do udziału w kolejnych edycjach Akcji.
5. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z brakiem możliwości skorzystania z oferty promocyjnej ponosi wyłącznie Partner.

§ 5
Partner zobowiązuje się do wypełnienia arkusza ewaluacyjnego do dnia 17.10.2017 r.

§ 6
1. Organizator udziela Partnerom zgody na wykorzystanie logo Akcji, które zostało umieszczone na stronie internetowej http://www.polskazobaczwiecej.pl. Zgoda na wykorzystanie przez Partnerów logo Akcji obejmuje jego umieszczenie przez Partnerów na swoich stronach internetowym wraz z aktywnym odnośnikiem do strony internetowej Akcji. Wszelkie inne formy wykorzystania logo Akcji przez Partnerów lub inne podmioty wymagają pisemnej zgody Organizatora.
2. W przypadku naruszenia przez Partnera przepisów niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia Partnerowi zgody na wykorzystanie przez niego logo Akcji. O cofnięciu zgody na wykorzystanie logo Akcji Organizator poinformuje Partnera
baner-na-strone-pzw2

Narzędzia wykorzystywane przez Polską Organizację Turystyczną do promocji Akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” (załącznik) Korzysci Partnera Jesień 2017

 

Opublikowano: 2017-07-31

Wydrukuj