BURMISTRZ GONIĄDZA ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Goniądz

Lp. Położenie
nieruchomości
Nr  działki
obręb
KW
Powierzchnia
ha
Opis
i przeznaczenie
nieruchomości
Cena
wywoławcza
netto zł
Wadium zł
 
1.
 
Wroceń
 
187/1
Wroceń
 LM1G/00035393/0
 
1,0079
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana:
budynkiem nieczynnej szkoły  z dwoma nieużytkowanymi  lokalami mieszkalnymi. Budynek wybudowany w 1992 r. murowany, wolnostojący, trzykondygnacyjny, kryty eternitem, papą i częściowo blachą trapezową z obróbkami blacharskimi , powierzchnia zabudowy Pz - 413 m2, kubatura V- 3303 m3, powierzchnia użytkowa  Pu -  780 m2, budynek nieużytkowany od kilku lat,
- budynkiem gospodarczym  murowanym, parterowym, powierzchnia zabudowy Pz- 46 m2, kubatura V -136 m2,
- murowaną ubikacją.
 Teren działki ogrodzony, ogrodzenie z siatki metalowej , teren częściowo  utwardzony, w narożniku działki od strony drogi ustawiony jest pomnik 12 ofiarom drugiej Wojny Światowej mieszkańców Wrocenia.
Położenie nieruchomości kolonijne  w odległości około 1 km od wsi Wroceń.
 Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, woda ze studni wierconej, kanalizacja lokalna ze zbiornikami szczelnymi, kotłownia lokalna na olej opałowy w podpiwniczeniu budynku szkoły.
Dojazd  do nieruchomości drogą asfaltową.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania gminy Goniądz obszar na rysunku planu oznaczony jest symbolem  1UO, co stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę  usługową o nieuciążliwym charakterze, teren istniejącej  szkoły oraz  5UK miejsce pamięci.
W przygotowywanej  zmianie planu  miejscowego nieruchomość  przeznacza się pod rekreację, działalność gospodarczą handel  i usługi.
 
212000,00
(słownie: dwieście dwanaście  tysięcy złotych)
 
21200,00
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 w dniu  21 listopada 2017 r. o godz. 10oo.
Sprzedaż nieruchomości  zwolniona jest z podatku VAT na podstawie  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1221 z późn.zm.)
Warunkiem udziału w przetargu  jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu:
1) w przypadku  osób fizycznych ( w tym prowadzących działalność gospodarczą ) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych  konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich         z pisemną zgodą drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu z podpisem  poświadczonym notarialnie, zgoda powinna określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy, jeżeli  nabycie  nieruchomości ma nastąpić  do majątku  osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową  małżeńską  ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo  pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
2) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających  rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (oryginał), właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru powinien być wydany nie wcześniej niż na trzy  miesiące przed datą przetargu ustaloną w ogłoszeniu), a jego aktualność winna być potwierdzona  przez reprezentanta podmiotu.
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Goniądzu Nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki.
Na dowodzie  wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 15 listopada 2017  r.
 Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Goniądz.
  Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się  na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu  zostanie zwrócone  po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi  przepisami.
W przypadku uchylania się osoby  wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium  nie podlega zwrotowi.
 Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim  w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, nr telefonu  85 738 00 43 wew. 16.
Ogłoszenie z przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej  urzędu  i w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl    .
 Zastrzega się prawo odwołania  przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
Zdjęcia nieruchomości wpiku: Przetarg Wroceń
 
  Burmistrz


mgr inż. Mariusz Ramotowski
 
 
 

 

Opublikowano: 2017-10-04

Wydrukuj