funduszrr

W dniu 14 maja 2018r. Gmina Goniądz podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Całkowitawartość Projektu wynosi 2 181 487,24 zł, zaś wartość dofinansowania 1 360 869,72 zł, co stanowi 70 % kwoty wydatków kwalifikowalnych. W ramach projektu planuje się montaż i dostawę 54 zestawów paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną oraz83 zestawów kolektorów słonecznych produkujących ciepło do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, W sumie w ramach zadania powstanie 137mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie Miasta i Gminy Goniądz.
Planuje się przeprowadzenie montaży zestawów solarnych składających się z płaskich kolektorów słonecznych w ilości odpowiadającej stojącym zbiornikom do podgrzewania c.w.u. o pojemnościach: 200l; 300l; 400l; 500l; 600l wraz z niezbędną armaturą i sterowaniem oraz zestawów fotowoltaicznych o mocy nie przekraczającej 5kW (zgodnie z założeniami projektu), w podziale na zakres mocy: 1,5kW; 2kW; 2,5kW; 3kW; 3,7kW; wraz z inwerterami i niezbędnymi instalacjami.
Celem Projektu jest poprawa efektywności energetycznej Gminy Goniądz poprzez: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom, zmniejszenie opłat za energię elektryczną, ograniczenie zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym gminy, podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie oszczędności gospodarowania energią.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia Wykonawcy na w/w zadanie.

umowa
 
 

 

Opublikowano: 2018-05-16

Wydrukuj