Mońki, dnia 14.12.2017 roku
Nr ASI.6740.55.2017
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405. t.j.). niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 14.12.2017r. wydana została decyzja Starosty Monieckiego Nr 313/2017, udzielającą P. Radosławowi Kulikowskiemu, pozwolenia na budowę:
- budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 63.45DJP, zaliczonego do II kategorii obiektów budowlanych, o parametrach: powierzchni zabudowy 753,34m2, powierzchni użytkowej 700,50m2i kubaturze 3087,42m3,
- płyty gnojowej o powierzchni 100m2, zaliczonej do VIII kategorii obiektów budowlanych, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym: 32/58, położonej we wsi Kramkówka Mała, gm. Goniądz,
Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy zapoznać się można w terminie 14dni od daty niniejszego obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Mońkach - Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji, w godzinach pracy Urzędu, w budynku przy ul. Al. Niepodległości 3 - pokój nr 16.

Załącznik:
Obwieszczenie

 

Opublikowano: 2017-12-16

Wydrukuj