Wszyscy Właściciele, Zarządcy i Najemcy nieruchomości mają obowiązek odśnieżania oraz usuwania błota i lodu z chodników przylegających do posesji, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017r poz. 1289 z póżn. zm.).
Zalegający śnieg, błoto pośniegowe oraz lód powodują ogromne utrudnienia w poruszaniu się pieszych i stwarza duże prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków. Dlatego tak ważne jest właściwe utrzymanie stanu chodników w okresie zimowym oraz bieżące usuwanie śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy posesji.

 

Opublikowano: 2018-01-09

Wydrukuj