04 kwietnia 2017 r. w Goniądzu odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i osób fizycznych zainteresowanych powołaniem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Królestwo Biebrzy”. Po kilku godzinnej dyskusji uczestnicy podjęli decyzję o zasadności powołania LOT i zdecydowano o kolejnych krokach.
Spotkanie formalnie powołujące do życia Lokalną Organizację Turystyczną „Królestwo Biebrzy” odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. (środa) w Rajgrodzie o godz. 10:00. w Yacht Clubie ARCUS (ul. Szkolna 7a – Rajgród). Według ustaleń grupy inicjatywnej siedzibą LOT „Królestwo Biebrzy” będzie Goniądz.
 
Czym są i jaką rolę spełniają Lokalne Organizacje Turystyczne w rozwoju regionu?
 
Obecnie działające LOTy w Polsce można podzielić na dwie grupy:
a)         Prowadzące działalność gospodarczą
b)         Nie prowadzące działalności gospodarczej
Lokalne Organizacje Turystyczne, które prowadzą działalność gospodarczą wykazują zdecydowanie większą aktywność, niżeli te które takowej nie prowadzą.
Rola i obszary działań LOT prowadzących działalność gospodarczą (przykłady działalności):
 
I.         Tworzenie i sprzedaż produktów turystycznych, w tym pakietów turystycznych jako lokalny organizator turystyki
- spełnienie wymagań związanych z nową ustawą o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
- wspomaganie przedsiębiorców turystycznych, którzy nie są organizatorami turystyki, obsługą i sprzedażą usług, imprez turystycznych, np. agroturystyki, dostarczyciele atrakcji, inne małe podmioty
- możliwości kontaktów biznesowych z tour operatorami z zagranicy i innymi pośrednikami sprzedaży ofert turystycznych
- doradztwo i informowanie branży turystycznej w zakresie spełnienia wymagań prawnych zgodnych z nową ustawą o usługach turystycznych
 
II.        Tworzenie i sprzedaż produktów lokalnych, m. in. poprzez utworzenie przy LOT tzw. „inkubatora przedsiębiorczości lokalnej”
- płaszczyzna współpracy i kooperacji lokalnej społeczności, szczególnie tych osób, które nie prowadzą zarejestrowanej działalności gospodarczej
- pozyskanie finansowania na stworzenie np. małej, lokalnej przetwórni spożywczej do produkcji lokalnych i tradycyjnych produktów przez mieszkańców obszaru LOT
- tworzenie, branding, promocja i sprzedaż produktów lokalnych, w tym koszyków produktów lokalnych
- wykorzystanie różnych kanałów sprzedaży, zarówno dotyczących sprzedaży bezpośredniej jak i form internetowych
- stworzenie wspólnej marki produktów dla danego obszaru (na obszarze jednego lub kilku lotów)
- kooperacja LOTów w promocji i sprzedaży koszyków produktów lokalnych z całej Polski
 
III.      Organizacja i współorganizacja różnego rodzaju eventów, wydarzeń, festiwali, jarmarków odbywających się na obszarze LOT
- ścisła współpraca z samorządem oraz z podmiotami prywatnymi przy realizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, rozrywkowych oraz biznesowych
 - wykorzystanie doświadczenia, kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz członków LOT
- kreowanie wydarzeń o charakterze turystycznym i charakterystycznym dla danego obszaru, w które bardziej zostanie włączona społeczność lokalna
- kierowanie i nadzór nad realizacją działań promocyjnych, informacyjnych oraz organizacyjnych
- wsparcie merytoryczne innych podmiotów zaangażowanych w realizację wydarzeń
- stworzenie i prowadzenie kalendarza wydarzeń lokalnych na obszarze LOT, ze szczególnym wsparciem działań ponad lokalnych, oddziaływujących na pożądane grupy docelowe
 
IV.      Tworzenie i wydawanie różnego rodzaju pamiątek, wydawnictw i innych materiałów promujących walory regionu
- kreowanie i wybór najlepszych form, narzędzi i materiałów promocyjnych
- tworzenie wartościowego komponentu informacyjnego i promocyjnego zwiększającego zaangażowanie grup docelowych
- standaryzacja i weryfikacja jakości przekazu informacyjnego wypływającego z komunikatów realizowanych przez członków LOT oraz pozostałą branżę turystyczną i okołoturystyczną
- integrowanie i angażowanie społeczności lokalnej we wspólne działania, m. in. poprzez współpracę w realizacji przedsięwzięć dla danej grupy odbiorców (np. uniwersytet III wieku, udział w weryfikacji działań skierowanych do osób starszych – „obiekt przyjazny osobom starszym”; dzieci, młodzieży i nowe technologie)
 
V.        Działalność edukacyjna
- organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji zarówno komercyjnych, jak i finansowanych z UE o różnej tematyce
- przekazywanie wiedzy, nowinek, trendów i innych ważnych informacji dla członków LOT oraz branży turystycznej regionu
- organizowanie cyklu spotkań w szkołach, zarówno dla dzieci, jak i młodzieży, podnoszących ich wiedzę oraz zaangażowanie w działania o charakterze turystycznym i okołoturystycznym
- współpraca z uczelniami wyższymi kształcącymi na kierunkach turystycznych oraz z sektorów, które są istotne w kontekście rozwoju obszaru LOT
 
VI.      Koordynacja wspólnych działań promocyjnych na obszarze LOT
- współpraca z podmiotami zajmującymi się promocją turystyczną, gospodarczą i społeczną obszaru LOT
- stworzenie strategii działań promocyjnych i brandingu danego obszaru LOT
- standaryzacja i weryfikacja prowadzonych działań promocyjnych
- partnerska kooperacja LOT z innymi podmiotami prowadzącymi działania promocyjne i informacyjne obszaru LOT (samorządy, przedsiębiorcy, NGO’s, osoby prawne i fizyczne)
 
VII. Realizacja zadań publicznych w zakresie turystyki i promocji obszaru LOT
- prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej, jako zadanie zlecone od JST
- wykonywanie innych zadań z obszaru turystyki lub istotnych dla danego obszaru i działalności LOT
Serdecznie zapraszamy osoby i podmioty z Gminy Goniądz zainteresowane powołaniem i członkostwem w LOT „Królestwo Biebrzy”. Podczas spotkania zostanie przyjęty statut organizacji oraz zostaną wybrane władze stowarzyszenia.
 
Opracował: Arkadiusz Studniarek

 

Opublikowano: 2017-04-05

Wydrukuj