Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2016 r.  poz. 2147 ) Burmistrz Goniądza podaje do publicznej wiadomości  wykaz lokali mieszkalnych  przeznaczonych do sprzedaży  wraz z ułamkową częścią gruntu w miejscowości Goniądz.

Lp. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej  oraz ewidencji gruntów Opis nieruchomości Powierzchnia lokalu mieszkalnego
w m2
Opis lokalu mieszkalnego Udział w nieruchomości wspólnej Cena lokalu mieszkalnego zł Forma zbycia
1. KW LM1G/00035707/5
działka nr 830
o powierzchni 0,0721 ha
lokal mieszkalny nr 4 położony jest na piętrze dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Goniądzu przy ul. Plac 11 Listopada 34 Lokal: 34.0 m2
Piwnica: 6,1 m2
Lokal mieszkalny nr 4 obejmuje:
2 pokoje, kuchnię
4010/30260 35530,00* bezprzetargowa na rzecz najemcy
2. KW LM1G/00019234/0
działka nr 965
o powierzchni 0,0511 ha
Lokal mieszkalny nr 3 położony  jest piętrze  dwukondygnacyjnego budynku  mieszkalnego          w Goniądzu  przy ul. Wojska Polskiego 6 Lokal: 30,33 m2 Lokal  mieszkalny nr 3 obejmuje:
pokój,
kuchnię
3033/17879 23747,00* bezprzetargowa na rzecz najemcy
*Od ceny lokalu mieszkalnego zostanie zastosowana bonifikata wynikająca  z uchwały Nr LII/277/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18.09.2010 r.                   w sprawie udzielenia bonifikaty najemcom lokali  mieszkalnych (Dz.Urz. Woj.Podla. Nr 256, poz. 3150).
Wykaz zostaje zamieszczony na okres od dnia  5 października 2017 r. do dnia 25 października  2017 r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 16 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu.
 
                                                                                                                                      
 

 

Opublikowano: 2017-10-03

Wydrukuj