Białystok, 29 listopada 2017 r.
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
PS-VI.966.65.2017.UK
Marszałek Województwa Podlaskiego
Panie i Panowie
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie i Wójtowie
Wszyscy
Zgodnie z § 5 ust 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 227) w realizacji zadań Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS uczestniczą wszystkie podmioty, które na podstawie
odrębnych przepisów są obowiązane do opracowywania i realizacji strategii w zakresie polityki społecznej, obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz edukacji publicznej.
Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021 wskazuje jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty odpowiedzialne za m. in. zwiększenie dostępności informacji z zakresu problematyki HIV i AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową z wykorzystaniem wybranych środków przekazu m.in. poprzez promocję, tworzenie i aktualizację stron  internetowych.
Ponadto, w ramach prac Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie podlaskim powołanego Zarządzeniem Nr 45/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. wskazano jednostki samorządu terytorialnego jako ważnego partnera w działaniach podejmowanych na rzecz profilaktyki HIV/AIDS.
Wobec powyższego, celem zwiększenia dostępności informacji z zakresu problematyki HIV i AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową dla mieszkańców Państwa gminy, zwracam się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości założenia na stronie internetowej jednostki samorządu terytorialnego zakładki dotyczącej tematyki
HIV/AIDS.
Jednocześnie, w związku z przypadającym na dzień 1 grudnia Światowym Dniem AIDS oraz kampanią edukacyjną Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” proszę o zamieszczenie na Państwa stronach internetowych informacji dotyczących powyższego wydarzenia oraz kampanii (Załączniki).
Informacje dotyczące tematyki HIV/AIDS znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:
http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Ochrona+zdrowia/Zapobieganie+HIV+AIDS.htm.
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Monika Małgorzata Syczewska
Z-ca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej
Zał.
1. Informacja dotycząca 1 grudnia - Światowego Dnia AIDS Informacja+dotycząca+1+grudnia+-+Światowego+Dnia+AIDS
2. Informacja dotycząca kampanii edukacyjnej #mamczasrozmawiac Informacja+dotycząca+kampanii+edukacyjnej+#mamczasrozmawiac


 

 

Opublikowano: 2017-12-14

Wydrukuj