Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Goniądz

OBWIESZCZENIE BURMISTRZAGONIĄDZA
Zgodnie art. 17 ust. 2 pkt 3, Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1023 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Burmistrz Goniądza zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Goniądz
Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:
1. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik nr 1). Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a. Drogą elektroniczną na adres:kancelaria.um@goniadz.pl,
b. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz (pokój nr 5);
c. Osobiście do Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz (pokój nr 5);w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego przedstawienie uwag i opinii.
Harmonogram spotkań:
• 22.09.2017 r. godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu,
• 25.09.2017 r. godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Kramkówce Dużej,
• 25.09.2017 r. godz. 12:00. w Świetlicy Wiejskiej w Kramkówce Małej,
• 25.09.2017 r. godz. 14:00 w Świetlicy Wiejskiej w Downarach,
• 26.09.2017 r. godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu.
3. Zbieranie uwag ustnychw dniach:
27.09.2017 r. w pok. nr 12 Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz; w godzinach pracy Urzędu.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Goniądza. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Goniądz.
Termin konsultacji: od dnia 22.09.2017 r. do dnia 12.10.2017 r.

konsultacje

 

Pliki do pobrania:

 

Opublikowano: 2017-09-15

Wydrukuj