Regulamin konkursu plastyczno – fotograficznego „Ja i mój pupil”
 
I. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu
 
II. Cele konkursu:
1. Rozwijanie wrażliwości estetycznej,
2. Rozwijanie uzdolnień i predyspozycji twórczych,
3. Odkrywanie pasji, talentów, predyspozycji twórczych,
4. Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki i fotografii.
 
III.  Założenia konkursu
1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum gminy Goniądz.
 
2. Ocena prac odbędzie się w dwóch kategoriach (plastyczna i fotograficzna),
w następujących grupach wiekowych:
 
kategoria plastyczna:
- uczniowie szkół podstawowych- klasy I –III
 
kategoria fotograficzna:
- uczniowie szkół podstawowych- klasy IV –VI
- uczniowie gimnazjum
 
3. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej siebie oraz swojego pupila - ulubione zwierzę. Pracę należy wykonać w dowolnej technice na płaskim, podłożu w formacie A4.
4. Fotografie w formacie jpg. w wysokiej rozdzielczości powinny być przesłane na adres gok_zgloszenia @wp.pl. Nazwa pliku powinna zawierać: tytuł - krótki opis tego co przedstawia praca, imię i nazwisko autora zdjęcia, wiek, adres szkoły, klasa.
 
 
5. Prace plastycznepowinny być czytelnie opisane na odwrocie: tytuł- krótki opis tego co przedstawia praca, imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły, klasa.
 
6. Każdy uczestnik może nadesłać lub osobiście dostarczyć tylkojedną pracę plastyczną lub jedno zdjęcie.
 
7. Autorem jednej pracy może być tylko jedna osoba, a prace powinny być wykonane samodzielnie. Prace zespołowe nie będą oceniane.
 
8. Oceny prac dokona, powołana przez Organizatora, komisja konkursowa.
Kryteria oceny:
- tematyka zgodna z celami konkursu
- oryginalne przedstawienie tematu
- walory artystyczne
- estetyka prac
 
9. Prace należy dostarczyćdo Organizatora w terminie do 9.06.2017 r.
 
10. Prace przechodzą na własność Organizatora.
 
11. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Prace nie mogą być oprawione oraz wykonane z materiałów sypkich, odklejających się np. kasza, plastelina itp.
 
12. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
 
13. O terminie i miejscu wręczenia nagród Organizator poinformuje na stronie www.goniadz.naszgok.pl
 
14. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie.
 
15. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
 
16. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.
Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb konkursu.

 

Opublikowano: 2017-05-09

Wydrukuj