HK.4410.15.2018                                                                                                                                                 Mońki, 2018.07.05
 
 KOMUNIKAT nr 5/2018
 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego  w Białosukni, gmina Goniądz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej 3 lipca 2018 roku stwierdził, że woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) z uwagi na obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli.
            W związku z powyższym należy przestrzegać następujących wskazówek:
 1. Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków.
 2. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych i gospodarczych.
              Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom oraz podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). 
Mońki,  2018.07.05

                    Zakład Usługo Komunalnych
                                              w Goniądzu
                  ul. Kościuszki 21 19-110 Goniądz
Nasz znak: HK.4410.15.2018
DECYZJA Nr   187 HK/ D-  37 /18
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach działając na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r., poz. 1152),  § 3 ust. 1 pkt 1 i § 21 ust. 1 pkt 4 ust.7 oraz załącznika nr 1 A i § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 104 §1 i §2 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej w ramach monitoringu:
 • dnia 03.07.2018 roku, z wodociągu publicznego w Białosukni, gmina Goniądz - sprawozdanie nr LM. 9051.1101.2018.4407.1505-1 z dnia 05.07.2018 r.,
stwierdza: 
 1. Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodzie z wodociągu publicznego w Białosukniach, gmina Goniądz, z uwagi na obecność bakterii grupy coli oraz Escherichia coli w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (np. spłukiwania sedesów, prace porządkowe).
oraz nakazuje
 1. Podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem bakteriologicznym do wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz przekazanie ich na piśmie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mońkach wraz  z harmonogramem ich realizacji.
 2. Poinformowanie odbiorców wody o brak jej przydatności do spożycia przez ludzi.
 3.  Bieżące informowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach  o podejmowanych działaniach.
 4. Przedłożenie do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mońkach wyników bakteriologicznych badań wody z ww. punktu pobrania, potwierdzających jej właściwą jakość w zakresie monitoringu kontrolnego.
 5. Zapewnienie odbiorcom wody zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.
Obowiązkom określonym w punkcie 1 - 4 i 6 niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Termin wykonania punktu 5 do dnia 10.07.2018r.
O wykonaniu nakazów należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach.
 
Uzasadnienie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach otrzymał w dniu 05 lipca 2018 roku sprawozdanie nr LM. 9051.1101.2018.4407.1505-1 z badań wody próbki pobranej  w ramach monitoringu kontrolnego wody z wodociągu publicznego w Białosukni w dniu 03.07.2018 roku. Próbka została pobrana w punkcie zgodności – ujęcie w Klewiance, gmina Goniądz. Analiza ww. próbki wykazała, że woda w zakresie wykonanych badań nie spełnia wymagań dla wody do spożycia określonych w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)  z uwagi na:
- zawartość bakterii z grupy coli– 74 (jtk) w 100ml wody - wg cytowanego rozporządzenia bakterie z grupy coli nie powinny w wodzie występować,
- zawartość bakterii Escherichia coli (jtk) w 100 ml wody - wg cytowanego rozporządzenia bakterie Escherichia coli nie powinny w wodzie występować.
Zanieczyszczenie wody pod względem mikrobiologicznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Woda w pewnych okolicznościach może być czynnikiem chorobotwórczych a nawet epidemicznym głównie chorób zakaźnych przewodu pokarmowego wywołanych przez bakterie, wirusy i pasożyty. Bakteria Escherichia Coli nie wytwarza przetrwalników tzn., ze zawsze jeśli zostanie stwierdzona jest to „świeża” bakteria, która została stosunkowo wprowadzona do wody. Skażenie wody nastąpiło w krótkim okresie poprzedzającym jej wykrycie. Bakteria Escherichia coli jako organizm wskaźnikowy zawsze informuje, że nastąpiło skażenie ujęcia ściekami zawierającymi odchody ludzkie lub zwierzęce (względnie przedostała się bezpośrednio do rurociągu podczas usuwania awarii bądź przy okazji mikro spękań i nieszczelności). Bakterie mogą w określonych warunkach wywoływać choroby takie jak biegunki, w związku z czym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Każda niezgodność wartości parametru, ustalonych dla celów kontroli wymaga:
- poinformowania konsumentów,
- ustalenia przyczyny,
- zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach wskazuje, że konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, ustalającego przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody i podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie niewłaściwej jakości wody.
Ze względu na ochronę zdrowia konsumentów, niniejszej decyzji w punktach 1 - 4 i 6 nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art. 108 §1 Kpa decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. W niniejszej sytuacji faktycznej koniecznym było natychmiastowe zamknięcie wodociągu ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
Wydanie oceny o przydatności wody do spożycia będzie mogło nastąpić po przeprowadzeniu przez stronę działań naprawczych i ponownym pobraniu próbek wody skutkujących stwierdzeniem, że woda nadaje się do spożycia.
Stronę zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego źródła wody.
Na podstawie art. 10 § 2 Kpa odstąpiono od zastosowania art.10 §1 Kpa (zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania) ze względu na to, że załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki - z uwagi na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego tj. wodociąg w Białosukni zaopatruje w wodę 3 miejscowości Białosuknie, Klewianka  i Piwowary. 
Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji decyzji.
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania wnosi się bezpośrednio do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mońkach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania.
 
Otrzymuje:
 1. Adresat
 2. Burmistrz Goniądza
Podpisał: Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Mońkach
lek. med. Andrzej Marian Berner
 

 

Opublikowano: 2018-07-05

Wydrukuj