4 EFS

Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
 
Ruszyły kolejne dwa nabory wniosków, w których do rozdania jest blisko 1,5 mln zł. Wsparcie  skierowane jest do podmiotów z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, który obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.
 
Nabór nr 7/2018 – Infrastruktura dziedzictwa kulturowego
konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
Termin składania wniosków: 13.04.2018 r.- 30.04.2018r.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 1 200 000,00 zł.Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 200 000,00 zł.
Wsparciem będą objęte projekty dotyczące ochrony zabytków oraz ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego, tj.:

 • prace konserwatorskie, restauratorskie, odbudowa, przebudowa obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków);
 • budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów;
 • dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • zabezpieczenie obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.);
 • dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej;
 • konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia; zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR, z wyłączeniem osób fizycznych. Obszar realizacji LSR obejmuje gminy:Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.
Typ wnioskodawcy: 
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki  administracji rządowej lub samorządowej,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).
 
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 % (95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020).
Minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych (5 % w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020).
 
 
Nabór nr 8/2018 – Promowanie obszaru objętego LSR
konkurs ze środków Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Termin składania wniosków: 16.04.2018 r. - 30.04.2018 r.
Zakres tematyczny operacji: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 275.899 zł.
W ramach konkursu stosuje się dodatkowo ograniczenie wysokości wnioskowanej kwoty pomocy lub kwalifikowalnych kosztów operacji:
 • W przypadku wnioskodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być wyższe niż 55 000,00 zł;
 • W przypadku pozostałych typów wnioskodawców wnioskowana kwota pomocy nie może być wyższa niż 55 000,00 zł.
Pomoc na operację w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych jest przyznawana, jeżeli operacja:
 • nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych;
 • nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości nie wyższej niż:
 1. 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 2. 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 3. 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
  1. podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  2. organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 
 
 
Pełna dokumentacja konkursowa naboru nr 7/2018 i 8/2018 dostępna jest na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: www.biebrza-leader.pl (zakładka Konkursy).
W przypadku pytań dotyczących ww. naborów zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura Lokalnej Grupy Działania-Fundusz Biebrzański pod nr tel.: (85) 71-28-307 lub w biurze stowarzyszenia: Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.
 

 

Opublikowano: 2018-03-21

Wydrukuj