Dnia 23 stycznia 2019r. . w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu , na której podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
 • w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goniądzu na 2019 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. skarg, wniosków i petycji na 2019 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Goniądzu na 2019 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Goniądzu na 2019 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goniądzu na 2019 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Budżetu Rady Miejskiej w Goniądzu na 2019 rok,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Goniądzu,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat.
 • w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców miasta Goniądz, sołectw oraz osady,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
 • w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Goniądz w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na rozbudowie, doposażeniu i prowadzeniu Lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Goniądzu i budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dolistowie Starym oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Goniądz umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
 • w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Dożywianie dzieci i młodzieży z Gminy Goniądz „ w związku z ustanowieniem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2019-01-25

Wydrukuj