25 maja w czwartek w sali panoramicznej Gminnego Ośrodka Kultury - Towarzystwo Przyjaciół Goniądza zorganizowało IV Seminarium Goniądzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. „Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela”. Wykład o postępowaniu kościelnym poprowadził Mecenas Przemysław Rawa – Klocek z Warszawy, gdzie prowadz własną kancelarię prawną.
Przemysław Rawa – Klocek aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentem Wydziałów Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz Prawa i Administracji tegoż Uniwersytetu. Tam też obronił z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską napisaną w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem prof. Tomasza Dybowskiego i uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego specjalności kanoniczno-cywilnej. Uzyskał również licencję prawnika kanonisty.
Temat, który był przedmiotem wykładu dla wszystkich był w jakiś sposób znany, ale stosowanie prawa kościelnego w praktyce to naprawdę olbrzymia doza zupełnie nowej wiedzy.
Wokół procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa narosło wiele nieporozumień, które wynikają głównie z braku rzetelnych informacji.
W pierwszej kolejności należy bardzo mocno podkreślić, że w Kościele Katolickim nie udziela się rozwodów (błędne są więc określenia typu: rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa czy unieważnienie sakramentu małżeństwa), można natomiast w określonych przez prawo kanoniczne sytuacjach starać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa bądź o dyspensę od małżeństwa zawartego a niedopełnionego. Po pozytywnym zakończeniu procesu dla obu stron otwiera się możliwość ułożenia sobie życia w związku małżeńskim zgodnie z własnym sumieniem i nauką Kościoła.
Proces małżeński rozpoczyna się wniesieniem do sądu kościelnego skargi powodowej. Przewodniczący trybunału kościelnego wydaje dekret o przyjęciu lub odrzuceniu skargi. Jeżeli skarga została przyjęta do przewodu sądowego, następuje proces sądowy.
W dalszej kolejności zostaje ustalony przedmiot sporu, czyli tytuł przesłanki procesowej, z jakiego będzie prowadzony proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Obejmuje on etap instrukcji sprawy, gdzie sąd kościelny zbiera dowody, które pozwolą mu udzielić odpowiedzi na pytanie postawione w zawiązaniu sporu, mianowicie, czy zaskarżone małżeństwo z określonego tytułu jest faktycznie nieważne.
Należy również pamiętać, że w procesie małżeńskim nie ma rozpraw. Zeznania stron mają posłużyć sędziom trybunału do zweryfikowania autentyczności stanu faktycznego zapisanego w skardze powodowej. Po wyczerpaniu środków dowodowych następuje publikacja akt sądowych, po czym zamknięcie postępowania dowodowego i przygotowanie sprawy do wyrokowania.
Wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa podlega z urzędu apelacji w sądzie II instancji. Apelację mogą także złożyć strony procesowe. Dopiero dwa zgodne wyroki za nieważnością czynią orzeczenie prawomocnym i umożliwiają stronom zezwolenie na zawarcie sakramentalnego małżeństwa. Może się również zdarzyć, że jedna ze stron będzie mogła zawrzeć małżeństwo tylko za zgodą władzy kościelnej, tzn. ordynariusza lub sądu.
Prawie dwu godzinne spotkanie to nie był tylko sam wykład, ale także szereg pytań i dyskusja zebranych osób.
Serdeczne podziękowania dla Pana Mecenasa za barwne i merytoryczne opowiadania, nasycone przykładami o sprawach z którymi spotykamy się bardzo rzadko, ale których funkcjonowanie jest nieraz niezbędne.
Spotkanie było zorganizowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” realizowanego przez Instytut Działalności Publicznej”.
 
Arkadiusz Studniarek
Wice Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Goniądza
 
 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-05-26

Wydrukuj