Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest miejscem, w którym mieszkańcy miasta i gminy Goniądz objęci gminnym systemem odbioru odpadów mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwienia.
 
W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie następujące rodzaje odpadów:
1) papier i tektura (kartony, pudełka papierowe, itp.),
2) tworzywa sztuczne,
3) metale – drobny złom,
4) szkło kolorowe i bezbarwne,
5) odpady zielone i biodegradowalne,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe,
10) przeterminowane leki i chemikalia,
11) zużyte opony.
 
Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
1) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,
2) materiały zawierające azbest,
3) papa,
4) szyby samochodowe,
5) szkło zbrojone i hartowane,
6) części  samochodowe (zderzaki, reflektory itp.),
7) styropian,
8) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
9) odpady cieknące w opakowaniach,
10) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych, które na podstawie umowy powinny być odebrane w sposób selektywny przez podmiot uprawniony (w beczkach, workach, skrzynkach, np. zawierających kilkanaście opakowań tego samego odpadu),
11) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.
 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się przy zrekultywowanym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Łazach (gm. Goniądz) i prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21,
19-110 Goniądz.
 
PSZOK czynny jest w dni robocze:
poniedziałek w godzinach od 700 do 1300,
środa w godzinach od 1200 do 1800,
sobota w godzinach od 800 do 1600.
 
Przy wjeździe do PSZOK mieszkańcy są zobowiązani do
 
Odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów.
 
Informacji udziela Bożena Sokołowska w Urzędzie Miejskim w Goniądzu w pok. nr 12  bądź  pod nr tel. 85 738 00 39 wew. 18.


Pliki do pobrania
1.  Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Goniądz
2.  INFORMACJA o odpadachpszok-1

 

Opublikowano: 2017-05-09

Wydrukuj