Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Goniądz świadczyć będzie firma KOMA EŁK Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk.
 
Firma KOMA EŁK Sp. z o.o. Sp. k. w Ełku:
- sporządzi harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, które dostępne będą na stronie internetowej www.goniądz.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Goniądzu i poszczególnych Sołectw,
- dostarczy nieodpłatnie mieszkańcom deklarującym selektywną zbiórkę odpadów worki do segregacji odpadów komunalnych przeznaczone na plastik, odpady wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach) i metale, papier, szkło, popiół, odpady biodegradowalne,
- na prośbę właścicieli/ zarządców nieruchomości dostarczy (w postaci dzierżawy lub wykupu na własność) pojemniki przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli/zarządców nieruchomości.
Harmonogram odbioru odpadów zostanie podany mieszkańcom do wiadomości nie później niż do dnia 10.01.2018 r.
 
Odpady należy wystawiać do granicy nieruchomości w dni przewidziane harmonogramem odbioru odpadów od godziny 700 (rano).
 
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH odbywać się będzie z następującą częstotliwością:
a) odpady zmieszane (niesegregowane) oraz pozostałe po segregacji odbierane będą z:
- terenu zabudowy wielorodzinnej (miasto Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadbiebrzańskie Wzgórza w Goniądzu”) 4 razy w miesiącu,
- terenu zabudowy wielorodzinnej (Wspólnota Mieszkaniowa w Osowcu-Twierdzy - bloki)
2 razy w miesiącu,
- terenu zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta 1 raz na 2 tygodnie, na terenie gminy 1 raz w miesiącu.
 
b) odpady segregowane
  • tworzywa sztuczne typu PET, typu plastik przemysłowo – gospodarczy, odpady wielomateriałowe oraz metale odbierane będą z:
-  terenu zabudowy wielorodzinnej (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadbiebrzańskie Wzgórza w Goniądzu”) 2 razy w miesiącu,
- terenu zabudowy wielorodzinnej (Wspólnota Mieszkaniowa w Osowcu-Twierdzy)
1 raz w miesiącu,
- terenu zabudowy jednorodzinnej (miasto i gmina) 1
    papier i makulatura odbierane będą z:
-  terenu zabudowy wielorodzinnej (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadbiebrzańskie Wzgórza w Goniądzu”) 2 razy w miesiącu,
- terenu zabudowy wielorodzinnej (Wspólnota Mieszkaniowa w Osowcu-Twierdzy)
1 raz w miesiącu,
- terenu zabudowy jednorodzinnej (miasto i gmina)
    szkło kolorowe i bezbarwne odbierane będą z:
-  terenu zabudowy wielorodzinnej (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadbiebrzańskie Wzgórza w Goniądzu”) 1 raz w miesiącu,
- terenu zabudowy wielorodzinnej (Wspólnota Mieszkaniowa w Osowcu-Twierdzy - bloki)
1 raz w miesiącu,
- terenu zabudowy jednorodzinnej (miasto i gmina)
     odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy jednorodzinnej 2 razy w roku (wg harmonogramu: kwiecień i październik) wystawionych przed posesję,
        odpady biodegradowalne z terenu miasta i gminy Goniądz
- terenu zabudowy wielorodzinnej (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadbiebrzańskie Wzgórza w Goniądzu”) 1 raz w tygodniu,
- terenu zabudowy wielorodzinnej (Wspólnota Mieszkaniowa w Osowcu-Twierdzy - bloki)
2 razy w miesiącu,
- terenu zabudowy jednorodzinnej (miasto i gmina)
          popiół z terenu miasta i gminy Goniądz
z terenu zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy jednorodzinnej 1 raz w miesiącu (w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień).
 
Odpady z terenów domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem położonych na terenie miasta i gminy Goniądz odbywać się będą w miesiącach od kwietnia do listopada w terminach wskazanych w harmonogramie.
 
UWAGA!!!
  1. Istnieje możliwość wkładania do pojemników i worków przeznaczonych na tworzywa sztuczne odpadów wielomateriałowych takich jak: kartony po mleku, kartony po sokach oraz metale.
  2. Od 1 stycznia 2018 r. istnieje obowiązek selektywnego prowadzenia zbiórki odpadów takich jak: popiół (worek szary) i  odpady biodegradowalne (worek brązowy).
 
Więcej informacji dostępnych jest na stanowisku pracy ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Goniądzu lub pod nr tel. 85 738 00 39 wew. 18.
 
 Załącznik:
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2018 I

 

Opublikowano: 2017-12-29

Wydrukuj