Załącznik do Zarządzenia Nr 31/17 Burmistrza Goniądza z dnia 12 kwietnia 2017 r.
BURMISTRZ GONIĄDZA
ogłasza
DRUGI PRZETRG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Goniądz
Położenie nieruchomości: Klewianka
Nr działki, obręb KW: 181/1 Br R IIIb R IIIb obręb Klewianka KW Nr LM1G/00035396/1
Powierzchnia ha: 0,9900
Opis i przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz położona jest na terenie z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową o nieuciążliwym charakterze oznaczona symbolem 1UO obejmująca istniejącą szkołę podstawową
Cena wywoławcza netto zł: 270000,00
Wadium zł: 27000,00
Dla nieruchomości wyżej opisanej obniżono cenę wywoławczą w drugim przetargu o kwotę 199500,00 zł.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 4 kwietnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38
w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 10.00.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej szkoły podstawowej, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i dwoma budynkami gospodarczymi.
Budynek szkoły wybudowany w 1963 r. parterowy z kotłownią, wolnostojący, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy wynosi 740 m2, kubatura 2747 m3, budynek posiada instalacje elektryczną, wodnokanalizacyjną i centralnego ogrzewania ( 2 kotły stalowe). W 2008 r. wymieniono stolarkę okienną.
Budynek mieszkalny wybudowany w latach siedemdziesiątych, jednokondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, wolnostojący, murowany, częściowo podpiwniczony, wyposażony w instalacje: elektryczną, Id: B3281DCB-4B52-4478-885A-E1505DA21ECA. Podpisany Strona 1
wodociągową, kanalizacyjną (zbiornik bezodpływowy), telefoniczną, wentylację grawitacyjną, odgromową, centralnego ogrzewania (zasilanie z kotłowni znajdującej się w budynku szkoły podstawowej). Na parterze i poddaszu znajdują się dwa odrębne lokale mieszkalne. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 147,49 m2.
Budynek gospodarczy nr 1 jednokondygnacyjny, wolnostojący, murowany, bez podpiwniczenia,
powierzchnia zabudowy 75 m2.
Budynek gospodarczy nr 2 jednokondygnacyjny, wolnostojący, murowany, bez podpiwniczenia,
powierzchnia zabudowy 38 m2.
Nieruchomość jest ogrodzona siatką ocynkowaną na słupach ogrodzeniowych z rur stalowych. Teren działki zagospodarowany. Przed budynkiem szkoły znajduje się ogródek dziecięcy z urządzeniami do zabawy natomiast za budynkiem szkoły znajduje się boisko sportowe z bramkami. Na terenie nieruchomości posadowione są urządzenia telekomunikacyjne użytkowane przez Województwo Podlaskie w ramach przedsięwzięcia „Sieć Szerokopasmowa
Polski Wschodniej - województwo podlaskie ".
Umowa udostępnienia nieruchomości zawarta w dniu 15 kwietnia 2014 r. pomiędzy  Województwem Podlaskim a Gminą Goniądz na czas pozostawania Urządzeń Województwa wiąże kolejnych następców prawnych stron umowy. Z treścią niniejszej umowy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Goniądzu.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :
1) w przypadku osób fizycznych ( w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości,
a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu z podpisem poświadczonym notarialnie, zgoda powinna określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu
nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie,
2) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (oryginał) , właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru powinien być wydany nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu ustaloną w ogłoszeniu), a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu.
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Goniądzu Nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 22 maja 2017r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Goniądz.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylania się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie polega zwrotowi.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, nr telefonu 85 73800 43 wew. 16. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl .
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Burmistrz
mgr inż. Mariusz Ramotowski

 

Opublikowano: 2017-04-13

Wydrukuj